خدمات ما

حسابداری

تنظیم و تحریر دفاتر قانونی - حسابداری مالی و حسابداری صنعتی - تنظیم اظهارنامه مالیاتی - تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - تنظیم صورت های مالی جهت ارائه به بانک

حسابرسی

حسابرسی اسناد و صورتهای مالی شهرداری ها - حسابرسی اسناد جهت ارائه به تامین اجتماعی - حسابرسی اسناد جهت ارائه به اداره دارایی - تهیه و تنظیم صورتهای مالی - هرگونه خدمات حسابرسی با توجه به زمینه فعالیت کارفرما

مشاوره مالیاتی

تهیه هرگونه لایحه برای ارائه به دیوان عدالت اداری - تهیه و تکمیل اساسنامه جهت ثبت شرکت - تهیه هرگونه اظهارنامه ثبتی شرکت - تهیه هر گونه صورتجلسه - افزایش سرمایه قانونی - تنظیم شکواییه کارگری و دفاعیه - تنظیم قرارداد کار و آیین نامه انضباطی - تنظیم اعتراضیه به آرا مجراجع حل اختلاف

مشاوره تامین اجتماعی

تنظیم و ارائه فیش حقوق - محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان مجموعه و سازمانها - تنظیم لیست حقوق برای سازمان تامین اجتماعی - حسابرسی اسناد جهت ارائه به تامین اجتماعی

تولید نرم افزار های مالی اداری

تولید و توسعه نرم افزار تراز نگار متناسب با فعالیت مورد نیاز شما - پشتیبانی قدرتمند نرم فزار - کاربری آسان نرم افزار - ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری - امکان دریافت خروجی کلیه گزارش های حسابداری